Biuro ds. Zamówień Publicznych

UL. PIASTOWSKA 40
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych należy prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, koordynacja i nadzór pracy wydziałów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.


Kierownik Biura
Jacek Kuliński tel. (33) 813-68-97, pok. 326

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne tel. (33) 813-68-12, pok. 325

Do podstawowych zadań Biura należy:
  1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
  2. udzielanie pomocy i wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  3. wykonywanie nadzoru nad stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
  4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  5. przygotowywanie projektów aktów prawnych w sprawach zamówień publicznych,
  6. udzielanie wyjaśnień kontrolującym w ramach kontroli zamówień publicznych, przygotowywanie sprawozdań z realizacji udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe,
  7. zapewnienie obsługi spraw w zakresu przygotowania zamówień publicznych (przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) dla jednostek objętych wspólną obsługą”.