Wybór oferty na zadanie z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej dokonał wyboru oferty na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego: "Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży - w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych".

Szczegóły w załącznikach

Uchwała Nr 284/2019