Projekt „Kompetentni zawodowi”

alt

W dniu 20 kwietnia 2018r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Bielskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Kompetentni zawodowi” Nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07G6/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

PODDZIAŁANIE 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

RIT Subregionu Południowego


Projekt skierowany jest do Szkół prowadzonych przez Powiat Bielski, które jednocześnie są realizatorami niniejszego projektu., tj.

- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im S. Staszica w Czechowicach – Dziedzicach
- Zespół Szkół SILESIA w Czechowicach - Dziedzicach
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach

Okres realizacji projektu: 1 maja 2018 do 31 kwietnia 2021r.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 719 986,33 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 3 533 987,01 PLN. Pozostała kwota tj. 185 999,32 stanowić będzie wkład własny powiatu.

Projekt polega na realizacji zajęć teoretyczno – praktycznych z zakresu kształcenia zawodowego w pracowniach i na warsztatach szkolnych doposażonych w ramach Projektu, a także u podmiotów zewnętrznych oraz organizacji staży/praktyk zawodowych u przedsiębiorców.

Grupę docelową stanowić będzie grupa 307 osób (126 K,181M) w tym 300 uczniów (120K, 180M), 7 nauczycieli (6K,1M) z w/w szkół i 28 pracodawców.

Celem Projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów i szkoleń, a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych, skutkujących nabyciem dodatkowych umiejętności i rozwinięciem wiedzy uczniów oraz doposażenie warsztatów do praktycznej nauki zawodu i pracowni szkolnych.


ZAPYTANIE OFERTOWE – AGD i RTV

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Załącznik nr 1.xls
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_Formularz ofertowy.doc
Zapytanie ofertowe.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE – tablice suchościeralne

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_Formularz ofertowy.doc
Zapytanie ofertowe.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE – wyposażenie pracowni fotograficznej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 do zapytania_OPZ.xls
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 3_projekt umowy.doc

Zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Zapytanie Ofertowe.pdf
Zmiana treści zapytania ofertowego.pdf
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.xls
NOWY Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.xls