Projekt „Daj Mi Szansę – Doceń Mnie!”

alt

Powiat Bielski informuje, że trwa realizacja projektu pn.: „Daj mi szansę – doceń mnie!”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie:11.1.

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat bielski.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 do 31 lipca 2018r.

Wartość projektu : 805.090,00 PLN, z czego dofinansowanie z EFS wynosi 724.581,00 PLN.

Projekt jest skierowany do 59 uczniów i 31 uczennic uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach.

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego oferowanego przez szkołę, nabycie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki i informatyki u 40 uczniów, w tym 13K i 27M poprzez przyrost wiedzy o 60% w wyniku udziału w zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych (umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, techniczne) wśród 90 uczniów, w tym 31K i 59M poprzez udział w zajęciach terapeutycznych do 30 czerwca 2018 roku.

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU REALIZACJI PROJEKTU:

- zrealizowano 392 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla 34 uczniów szkoły podstawowej
- zrealizowano 374 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych w tym 10 godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 28 uczniów gimnazjum
- zrealizowano 1584 godziny zajęć terapeutycznych metodą Tomatisa oraz Biofeedbacka dla 38 uczniów
- zorganizowano 3 wyjazdy do Teatru Lalek BANIALUKA, w których wzięło udział 50 uczniów szkoły
- zorganizowano 2-dniową wycieczkę krajoznawczo-edukacyjną do Torunia dla 45 uczniów szkoły
- zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym m.in. sprzęt multimedialny (tablica multimedialna z projektorem, drukarka laserowa, laptopy, słuchawki, głośniki) pomoce na zajęcia kulinarne oraz na zajęcia przedmiotowe
- zakupiono specjalistyczny sprzęt do realizacji zajęć metodą Biofeedback, oraz Tomatis.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i rodziców/opiekunów, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w przewidywanej we wrześniu 2018r. rekrutacji do udziału w projekcie w drugim roku jego trwania.W dniach od 1 do 10 września 2016 r. trwa rekrutacja uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 do udziału w projekcie pn.: „DAJ MI SZANSĘ – DOCEŃ MNIE!”.


Niniejszy projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie:11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Jest on skierowany do 59 uczniów i 31 uczennic uczęszczających do w/w szkoły.
Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem.doc
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie zss.pdf

W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z informatyki, matematyki, przyrody, geografii), zajęcia pozalekcyjne(z informatyki, techniczno-kulinarne oraz profilaktyczno-terapeutyczne „Terapia sztuką”) jak i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów III klasy gimnazjum.

Ponadto, ze względu na specyfikę szkoły przewidziano zajęcia terapeutyczne wspomagające realizowane za pomocą terapii metodą Tomatis oraz Biofeedback. W ramach projektu będą także zorganizowane uspołeczniające wycieczki krajoznawczo-edukacyjne oraz wyjścia do instytucji kultury. Projekt przewiduje również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn oraz walki ze stereotypami nt. niepełnosprawności.

Wszystkie zajęcia w projekcie będą bezpłatne.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie są do pobrania poniżej. Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 września br. w sekretariacie szkoły.

Zapytanie ofertowe_pomoce dydaktyczne na zajecia przedmiotowe

Zapytanie ofertowe_pomoce dydaktyczne na zajecia przedmiotowe.doc
Załącznik nr 1_wykaz pomocy dydaktycznych i wycena.xls
Załącznik nr 2_Formularz Ofertowy i wycena.doc
Załącznik nr 3_oświadczenie o braku powiązań.doc

Zapytanie ofertowe_pomoce na zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne

Zapytanie ofertowe_pomoce na zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne.doc
Załącznik nr 1_Wykaz pomocy szkoleniowych_zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne.xls
Załącznik nr 2_Formularz Ofertowy i wycena.doc
Załącznik nr 3_oświadczenie o braku powiązań.doc

Zapytanie ofertowe Sprzęt_IT wraz z urządzeniami peryferyjnymi

Zapytanie ofertowe Sprzęt_IT wraz z urządzeniami peryferyjnymi.doc
Załącznik nr 1_specyfikacja sprzętowa i wycena.xls
Załącznik nr 2_Formularz Ofertowy i wycena.doc
Załącznik nr 3_oświadczenie o braku powiązań.doc
Załącznik nr 4_projekt umowy.doc

„Zapytanie Ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE_ROZEZNANIE RYNKU_ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH.doc
Załącznik nr 1_Wykaz pomocy dydaktycznych wraz z Formularzem Ofertowym.xls