„Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik” – informacje ogólne

Projekt obejmuje okres od 1 września 2011r do 31 sierpnia 2013r.
Jest on finansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych Powiatu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w zakresie obsługi klienta, KPA i zarządzania strategicznego. Wzmocnienie potencjału w Starostwie nastąpi także poprzez wdrożenie narzędzi informatycznych, które ułatwią ewaluację oraz monitoring strategii.

Dla osiągnięcia powyższego celu głównego pracownicy Starostwa będą uczestniczyć
w następujących rodzajach szkoleń:
- Doskonalenie obsługi klienta, Rozwiązywanie problemów z trudnym klientem, KPA, Prawo administracyjne i ustawy, Profesjonalny urzędnik – cel szczegółowy: wzrost jakości obsługi klienta poprzez podnoszenie kompetencji pracowników;
- Zarządzanie strategiczne, komunikowanie strategii, zarządzanie zespołami zadaniowymi, zarządzanie zmianą, a także szkolenie z zakresu kontroli zarządczej – cel szczegółowy: doskonalenie kompetencji kadry kierowniczej Urzędu;
- Finanse i kontroling w JST, zarządzanie budżetem zadaniowym – cel szczegółowy: doskonalenie kompetencji z zakresu budżetu i finansów;
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Zarządzania Jakością, a także warsztaty dla auditorów wewnętrznych urzędu w tym zakresie - cel szczegółowy: doskonalenie wiedzy z zakresów powyższych tematów;
- Obsługa komputera i kurs języka angielskiego (MS Office oraz 120 godzinny kurs językowy) – cel szczegółowy: zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie wymienionych zakresów tematycznych.

Projekt przewiduje także, oprócz szkoleń, zakup oraz wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni monitorowanie i ewaluację Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego. Ponadto,
w celu poprawy oceny pracy Starostwa w oczach klientów w zakresie udzielania informacji, zostaną opracowane i wdrożone karty usług, które pozwolą klientom na szybsze
i sprawniejsze załatwianie spraw w Urzędzie.