PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ (4426S) UL. BIELSKA Z ULICAMI ZABRZESKĄ, BRONOWSKĄ I WAPIENICKĄ W LIGOCIE”

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ (4426S) UL. BIELSKA Z ULICAMI ZABRZESKĄ, BRONOWSKĄ I WAPIENICKĄ W LIGOCIE”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426s) ul. Bielska z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 624 578,95 PLN, w tym dofinansowanie 2 183 586,56 PLN, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych.
Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane zostało w 2014r.