Projekt SPORTOWE POGRANICZE Nr PLSK.03.01.00-24-0184/18-00 w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020

alt

Partnerem wiodącym projektu „Sportowe pogranicze” jest Powiat Bielski a realizującym SMS Szczyrk w Buczkowicach. W przedsięwzięciu uczestniczy również Sportowa Szkoła Średnia z Bańskiej Bystrzycy.

Wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi: 527 980,30 Euro, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 448 783,25 Euro.

Wydatki kwalifikowane dla Partnera Wiodącego – Powiat Bielski wynoszą 313 785,30 Euro, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi: 266 717,50 Euro.

Czas trwania projektu: 1.07.2019 – 30.06.2021.

W ramach trwającego dwa lata projektu SMS Szczyrk otrzyma dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na liczne obozy krajowe i zagraniczne, kursy oraz szkolenia dla uczniów szkoły, a także doposażenie hali, siłowni i odnowy biologicznej przy SMS Szczyrk, jak również zakup niezbędnego sprzętu narciarskiego.

Projekt zakłada wypracowanie wspólnej metodologii treningowej, organizację obozów szkoleniowych oraz kursów instruktorów narciarstwa i sędziów sportowych. We wspólnych treningach i szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie niemal 900 uczniów polskich i słowackich szkół sportowych.

Mamba - Maksymalizacja mobilności I dostępności usług w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi

alt

Celem projektu, który Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej realizuje wspólnie z ARR SA w Bielsku-Białej ze jest wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zapewnienia mobilności mieszkańców na obszarach dotkniętych zmianami demograficznymi oraz o utrudnionym dostępie do usług transportowych.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region, Priorytet 3 „Zrównoważony Transport”.

Celem projektu MAMBA jest propozycja rozwiązania kurczących się usług transportowych w obszarach słabo zaludnionych, a jednocześnie dostarczenie nowego spojrzenia przez poprawę integracji struktur mobilności.

Projekt obejmuje swoim działaniem dziewięć regionów dotkniętych zmianami demograficznymi, oszczędnościami budżetowymi I innymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. W ramach projektu wdrożone zostaną różne nowe formy mobilności regionalnej I lokalnej takie jak centra mobilności, wspólne użytkowanie samochodów na obszarach wiejskich (carpooling, fleetsharing). Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej w ramach projektu wdrażać będzie również program pilotażowy – transport na żądanie.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej będzie wspierać partnerów projektowych w badaniach i opracowaniu rozwiązań dla terenów wiejskich, w tym również w budowie podręcznika samoorganizacji mobilności oraz w formułowaniu sugestii dla twórców polityki regionalnej.

Lider projektu:

Partnerstwo:

Nordregio, Szwecja

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Vidzeme, Łotwa

Region Planowania Vidzeme, Łotwa

Powiat Ploen, Niemcy

Powiat Cuxhaven, Niemcy

Region Ostrobotnia Południowa, Finlandia

Centrum Rozwoju Technologii Zdrowia Południowej Ostrobotni, Finlandia

Region Północnej Karelii, Finlandia

Miasto Vejle, Dania

Przedsiębiorstwo transportu publicznego „Sydtrafik”, Dania

Miasto Trelleborg, Szwecja

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Polska

Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Polska,

Instytut ochrony Klimatu, Energii i Mobilności – Prawo, Ekonomia i Polityka, Administracja Ruchu Drogowego, Niemcy

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne na stronie: www.interreg-baltic.eu

Ankieta dotycząca transportu publicznego i mobilności

https://goo.gl/forms/RRw9WiBiIn0FjPgH2

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4479 S Czaniec – Roczyny- Andrychów w miejscowości Czaniec”

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4479 S CZANIEC – ROCZYNY – ANDRYCHÓW W MIEJSCOWOŚCI CZANIEC

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4479 S Czaniec – Roczyny – Andrychów w miejscowości Czaniec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 429 333,29 PLN, w tym dofinansowanie 2 515 368,55 PLN, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane zostało w 2010r.

„Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II”

alt

W ramach projektu przewidziano zmianę sposobu użytkowania części wschodniej Domu Kultury w Czechowicach- Dziedzicach na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy).
W tym celu planuje się utworzenie niezależnych warsztatów wraz z niezbędnym zapleczem, gdzie uczniowie będą mogli uczyć się zawodów oraz przystosowania do życia.
Projekt pozwoli także na doposażenie warsztatów w specjalistyczny sprzęt, niezbędny do nauki zawodów objętych programem nauczania tej placówki edukacyjnej.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.932.721 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 1.623.286 zł. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na koniec września 2017r.