UCHWAŁA Nr III/57/396/10

UCHWAŁA  Nr III/57/396/10
Rady Powiatu w Bielsku - Białej
z dnia  10 listopada  2010r.

w sprawie:  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1

Roczny  program  współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w miesięczniku „Mój Powiat” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.


Załącznik
do Uchwały  Nr III/ 57/396/10
Rady Powiatu w Bielsku – Białej
z dnia 10 listopada  2010r.Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

§ 1

Podstawą Programu Współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011, zwanego dalej „Programem” jest art. 5 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 2

Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) powiecie - rozumie się przez to Powiat Bielski,
3) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, oraz  podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami na rok 2011,
5) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 126 i art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
6) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy,
7) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile obejmują zadania Powiatu Bielskiego.

§ 3

Program określa cele, zasady, zakres i formy współpracy, zadania priorytetowe, okres i sposób realizacji programu, planowane środki  publiczne Powiatu na realizację zadań. Ponadto program określa sposób oceny realizacji programu, informację o przebiegu  tworzenia programu  i przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

I. Cel główny i cele szczegółowe

§ 4

Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie programu, jest:
1) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców powiatu,
2) udzielanie przez władze powiatu pomocy wartościowym przedsięwzięciom organizacji poprzez stworzenie systemu stałej partnerskiej współpracy władz powiatu z organizacjami,
3) uzyskanie przez władze powiatu pomocy ze strony organizacji, poprzez uzupełnianie działań powiatu działaniami komplementarnymi organizacji.

§ 5

Cel główny programu, o którym mowa w § 4 realizowany jest poprzez cele szczegółowe, w szczególności przez:
1) efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych,
2) umacnianie poczucia podmiotowości mieszkańców powiatu,
3) uzyskanie możliwości wczesnego reagowania na problemy społeczności powiatu,
4) rozwój partnerskiej współpracy  pomiędzy samorządem a organizacjami,
5) poprawa jakości usług publicznych powiatu,
6) udział organizacji w tworzeniu programu współpracy,
7) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej,
8) podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji,
9) usprawnienie komunikacji władz powiatu z opinią lokalnej społeczności.

II. Zasady współpracy

§ 6

Współpraca powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:
1. Zasada pomocniczości – uznająca prawo obywateli do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych, wspierania ich działalności oraz umożliwienia realizacji tych zadań na zasadach i w formie określonej ustawą,
2. Zasada suwerenności stron oznacza, że stosunki pomiędzy powiatem a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
3. Zasada partnerstwa – uznająca prawo uczestnictwa obywateli w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązanie stanowi przedmiot zadań publicznych oraz wspólnego wypracowania sposobów wykonywania zadań publicznych, a także uczestnictwa w wykonywaniu tych zadań,
4. Zasada efektywności – polegająca na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
5. Zasada uczciwej konkurencji – polegająca na dokonywaniu wyboru przez powiat najkorzystniejszej oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert spośród organizacji ubiegających się o środki publiczne na realizacje zadań publicznych,
6. Zasada jawności – polegająca na udostępnieniu przez powiat informacji organizacjom o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań, a jednocześnie obligująca organizacje do udostępnienia  informacji dotyczących ich działalności.

III. Zakres przedmiotowy i formy współpracy

§ 7

1. Przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami  jest:
1) realizacja zadań powiatu określonych w ustawach,
2) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu.
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie powiatu w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

§ 8

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:
a) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji  lub
b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) zlecania realizacji zadań publicznych na wniosek organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli wartość finansowania lub dofinansowania nie przekracza 10.000,00zł,  a okres realizacji nie jest dłuższy niż 90 dni,
3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, w szczególności poprzez udział w organizowanych spotkaniach,
4) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia,
6) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu wraz z określeniem przedmiotu ich działania,
7) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu programów i wniosków,
8) obejmowania patronatem przez Starostę Bielskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje ,
9) promocji działalności organizacji  poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych, informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz w miesięczniku „Mój Powiat”,
10) pomocy w nawiązaniu przez organizacje kontaktów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów.

IV. Priorytetowe zadania

§ 9

Priorytetowe zadania publiczne w 2011 roku będą  obejmowały zakres:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
3) turystyki i krajoznawstwa,
4) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych.

V. Okres i sposób realizacji

§ 10

1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane przez Zarząd Powiatu przynajmniej jeden raz w roku i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
4. Na wniosek organizacji Zarząd Powiatu może jej zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym, jeśli wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł, a zadanie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni. Łączna kwota przekazanej w roku kalendarzowym dotacji tej samej organizacji nie może przekroczyć 20.000,00 zł. Zasady i tryb przyznawania dotacji określają przepisy Ustawy.
5. Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań programowych, określać będzie uchwała budżetowa na 2011 rok. Wysokość środków na poszczególne zadania wym. w § 9 przedstawia się następująco:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 52.000,00 zł,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 140.000,00 zł,
3) turystyka i krajoznawstwo – 12.000,00.zł ,
4) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych-10.000,00 zł.
6. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.
7. Organizacja  otrzymująca środki finansowe zobowiązana jest do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu z budżetu powiatu.

VI. Sposób oceny realizacji

§ 11

1. Realizacja programu  podlega ocenie w ramach, której  Zarząd Powiatu  przedłoży Radzie Powiatu w Bielsku-Białej do dnia 30 kwietnia 2012 roku sprawozdanie z jego realizacji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie informacje na temat efektywności realizacji programu opartej w szczególności o analizę następujących wskaźników:
1) ilość organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego,
2) ilość umów zawartych na realizację zadań publicznych,    
3) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,    
4) formy współpracy pozafinansowej powiatu z organizacjami pozarządowymi,
5) wykaz przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem Starosty Bielskiego,    
6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację tych zadań.

VII. Sposób tworzenia i przebieg konsultacji

§ 12

1. Program powstał przy współpracy z organizacjami.
2. Program został skonsultowany z organizacjami  w oparciu o uchwałę Nr III/51/360/10 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn.zmianami.

VIII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 13

1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie uchwały Zarządu Powiatu dla każdego zadania, na które ogłoszony zostanie otwarty konkurs.
2. Komisje powoływane są na okres do końca roku, chyba, że Zarząd Powiatu postanowi inaczej.
3. Nabór na członków komisji – osób reprezentujących  organizacje ogłoszony zostanie dla każdego zadania  na stronie internetowej powiatu, w bip Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w terminie co najmniej 14 dni przed podjęciem stosownej uchwały o powołaniu komisji konkursowej.

§ 14

1. W skład Komisji powołuje się:
1) przedstawicieli Zarządu Powiatu i komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów,
2) minimum dwie osoby reprezentujące organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących  organizacje biorące udział w konkursie,
3) w  pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, proponowani przez komórki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów.
2. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
3. Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 15

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Komisja podejmuje decyzje  w składzie minimum 5 osób.
4. W sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Komisja ocenia jedynie oferty kompletne pod względem formalnym.
6. Oceny kompletności oraz zgodności z wymogami formalnymi dokonują komórki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów.

§ 16

1. Do zadań Komisji należy:
a) ocena ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi dla poszczególnych konkursów,
b) sporządzenie listy rankingowej ofert zgłoszonych na konkurs w malejącej kolejności ich oceny ,
c) wybór grupy kosztów objętych proponowaną dotacją.
2. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej w ofercie.

§ 17

Z czynności Komisji sporządza się protokół, a także listę rankingową ofert, którą wraz z projektem uchwały przekazuje się Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

§ 18

Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewniają komórki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów.

§ 19

Głównymi podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Powiatu w Bielsku-Białej w zakresie kreowania polityki społecznej powiatu oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,
2) Zarząd Powiatu Bielskiego w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej,
3) organizacje  realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z powiatem.

§ 20

Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały uchwalone.