Walne Zgromadzenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda”


9. marca w Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Buczkowicach obradowało Walne Zgromadzenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda”. W obradach uczestniczyli prezesi stowarzyszeń działających we wsi, dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, placówek oświatowych- Szkoły i Przedszkola, przedstawiciele samorządu wiejskiego. Obrady poprzedził krótki koncert Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Buczyna” pod kierownictwem p. dyr. Anny Kasińskiej.” Nad tym zespołem piecze roztoczyła przez laty „Zagroda” wspierając go w organizacji warsztatów artystycznych i w poznawaniu charakterystycznych cech regionu.


Ten koncert miał szczególny wydźwięk, bowiem zespół wystąpił w ufundowanych przy udziale „Zagrody” nowych ubiorach regionalnych wiernie oddających specyfikę naszego regionu pogranicza śląsko- żywieckiego. Uczestnicy Zgromadzenia i rodzice dzieci- członków zespołu mieli okazję dostrzec wielki postęp w umiejętnościach śpiewaczych i tanecznych zespołu. Przyjęcie zgotowane dzieciom z zespołu było niezwykle serdeczne i ciepłe, przyprawione wielkimi brawami.


Merytoryczną część Zgromadzenia poprowadził, jako przewodniczący obrad Józef Stec- honorowy prezes „Zagrody”. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności programowej oraz działalności finansowej Towarzystwa w roku 2017, poszerzonych o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej i wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium był czas na ocenę tych materiałów. Sprawozdania zostały zatwierdzone, a wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2017 zaakceptowany.


Decyzje w tych sprawach uzyskały postać stosownych uchwał, do których każdy z uczestników obrad mógł wnieść uwagi lub uzupełnienia. Tych jednak nie zgłoszono. Uchwały zostały uchwalone jednomyślnie.Zgromadzenie dokonało również zmian w Statucie Towarzystwa. Były one następstwem wejścia w życie noweli ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, jak również wyników analizy aktualnych warunków działania Towarzystwa. Celowość dokonania zmian w Statucie nie budziła żadnych wątpliwości. To sprawiło, że zmiany w Statucie Towarzystwa zostały uchwalone jednomyślnie.


Podjęta została również uchwała w sprawie zadań programowych, przewidzianych do realizacji w roku 2018. Poza zadaniami, które stały się niemal stałymi elementami działalności Towarzystwa, (np. praca wśród i na rzecz młodzieży) na czoło zagadnień wysunęły się przedsięwzięcia związane z setną rocznicą Odzyskania Niepodległości. Niewątpliwie najważniejszą ich częścią jest upamiętnienie legionowego czynu mieszkańców Buczkowic, wyrażające się wzniesieniem pomnika w którym każdy z elementów ma swoje symboliczne odniesienie do żołnierskich dróg naszych legionowych ochotników. Nasze lokalne Miejsce Pamięci zostanie wzbogacone o obiekt nierozerwalnie związany z walką o odzyskanie przez Polskę niepodległości, w której to walce buczkowiczanie mieli swój wkład.


Zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie odmowy wsparcia inicjatywy, zmierzającej do zmiany nazwy województwa Śląskiego i nadanie mu nowej nazwy –„Śląsko-Małopolskie”. Uznaliśmy, że wspomniana inicjatywa dotyka najmniej istotnej sprawy- nazwy województwa, a pomija konieczność podjęcia szerokich działań na rzecz zmiany polityki gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej w odniesieniu do terenów dawniej należących do województwa krakowskiego. Ten region, którego jesteśmy częścią składową, traktowany jest jak ziemie lenne Górnego Śląska, a nie region, który miał i ma nadal ogromny potencjał w każdej z wymienionych dziedzin. Zwróciliśmy uwagę szczególnie na edukację regionalną dzieci i młodzieży, która nie zyskała należnego miejsca w podręczniku elektronicznym „EDUŚ”, będącego pomocą w nauczaniu o regionie.

Na tym kierunku, zdaniem Walnego Zgromadzenia, winny się koncentrować wysiłki społecznego ruchu kulturalnego, jakim są towarzystwa regionalne. Poparcie tego kierunku działań zyskało jednomyślne wsparcie zgromadzonych tym więcej, że aktywność w tej dziedzinie przybliżać będzie realizację uchwały Zjazdu Towarzystw Regionalnych, obradującego w czerwcu roku 2017 w Bestwinie.


W sumie, było to pracowite i owocne Walne Zgromadzenie „Zagrody”.


JoteS