• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Majowa Sesja Rady Powiatu

24 Maj 2019

VII sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej otworzył Przewodniczący Jan Borowski po czym Starosta Bielski Andrzej Płonka przedstawił Radzie informacje Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 zaprezentowała Sekretarz Powiatu Halina Kopeć. Ogólną informacje o sytuacji powiatowych placówek służby zdrowia przedstawiła naczelnik Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego Lucyna Majewska. Poinformowała radnych powiatowych, że w roku 2018 zrealizowano 119 działań,   skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży jak i do osób dorosłych w obszarze zdrowia publicznego, zadania były realizowane w 3 na 6 celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Zadania w zakresie zdrowia publicznego realizowało  10 jednostek organizacyjnych powiatu oraz 2 Wydziały merytoryczne Starostwa  (między innymi Wydział Zdrowia), realizacja zadań przez Wydział Zdrowia rozpoczyna się corocznie od przyjęcia przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej kierunków działań    w     zakresie    promocji    zdrowia   i edukacji zdrowotnej na dany rok. Przy realizacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej przyświeca idea integracji wszystkich środowisk na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu, realizowane przedsięwzięcia to między innymi: konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce prozdrowotnej, warsztaty tematyczne, spotkania edukacyjne z mieszkańcami, w działaniach prowadzonych przez Wydział Zdrowia  uczestniczyło  ok. 1639 osób (w 2017r. 930 osób) w tym: 1050 mieszkańców powiatu bielskiego (2017r. – 500 mieszkańców), na ich realizację wydatkowano około 20 tys. zł.

 

Następnie informacje o sytuacji organizacyjno – finansowej jednostek służby zdrowia przedstawiali: dyrektor Ryszard Odrzywołek – Szpital Pediatryczny, dyrektor Wojciech Waligóra – Bielskie Pogotowie Ratunkowe i dyrektor Lucyna Łagowska Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku – Białej.

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Helena Byrdy - Przybyła, a także Przewodniczący Rady Jan Borowski złożyli na ręce dyrektorów jednostek podziękowania za pracę dla wszystkich zatrudnionych w powiatowych  placówkach szpitalnych.

 

Ponadto radni przyjęli następujące Uchwały w sprawach:

Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

- dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski;

- zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;

- zmiany nazwy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej oraz nadania statutu;

- powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;

- zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia     20 grudnia 2018

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.

-  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 r.

tekst i foto: J.J.