• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

PO SESJI

18 Mar 2013
Po jej otwarciu i stwierdzeniu prawomocności przez przewodniczącego Rady Powiatu Romana Migdała, po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, informację o pracy Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Powiatu radnym przekazał starosta bielski Andrzej Płonka.

Po interpelacjach radnych sprawozdanie z działalności za rok 2012 przedstawiła Irena Krzanowska Powiatowy Rzecznik Konsumentów. W tym okresie Rzecznik odnotował 4586 zgłoszeń konsumenckich w formie: pisemnej – 206; osobistej – 1046; telefonicznej – 3186; drogą elektroniczną – 148. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił 30% wzrost wszystkich zgłoszeń. W roku ubiegłym nadal dominowały zgłoszenia dotyczące: usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej jak i komórkowej. Najdotkliwiej konsumenci odczuli wzrost konkurencyjności operatorów telekomunikacyjnych, zarzuty dotyczyły formy zawierania umowy, wprowadzania abonentów w błąd co do właściwości operatora z którym zawierali umowę szczególnie na odległość, formy zawarcia umowy pisemnej – wielkość czcionki, układ graficzny tekstu, przerzucanie istotnych elementów umowy do regulaminów, załączników). Największa cześć skarg dotyczyła naruszeń z zakresu WRL czyli tzw. usługi hurtowego dostępu do sieci. Jest to usługa, w której operator przejmuj obsługę połączeń telefonicznych od innego operatora wraz z pobieraniem abonamentu, a także nieprawidłowości w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, wykorzystywanie łatwowierności konsumentów zwłaszcza osób starszych, umów abonamentu telewizji cyfrowej, usług telekomunikacyjnych, sprzętu AGD, sprzętu rehabilitacyjnego.
W zakresie sprzedaży konsumenckiej, zwłaszcza reklamacji towarów porady dotyczyły m.in.: odmowy przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, narzucania konsumentom przez przedsiębiorców własnego sposobu załatwienia reklamacji w szczególności naprawy zamiast wymiany oraz narzucenie gwarancyjnego reżimu odpowiedzialności, przewlekłego trybu rozpatrywania reklamacji. Spośród spraw załatwianych przez Rzecznika od mieszkańców powiatu wpłynęło 429 zgłoszeń pisemnych i bezpośrednich, od mieszkańców Miasta Bielska- Białej 617 zgłoszeń. W porównaniu z rokiem 2011 wzrosła liczba zgłoszeń od mieszkańców powiatu bielskiego. – mówiła Irena Krzanowska.

Na sesji radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
- zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej,
- zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej
- powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
- powierzenia Gminie Wilkowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
- powierzenia Gminie Czechowice – Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Rady Powiatu w Bielsku – Białej
Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. z późń. zmianami
- zmiany Uchwały Nr IV/31/243/12 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2013 - 2016

Obrady sesyjne zakończyły się uroczystym przekazaniem przez przewodniczącego Rady Powiatu Romana Migdała życzeń świątecznych dla radnych oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych , z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

/Alina Macher/
{rokbox title=|PO SESJI| album=|myalbum|}images/2013/sesjamarzec/*.JPG{/rokbox}