• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

IV sesja Rady Powiatu - o drogach

22 Lut 2019

   21 lutego 2019 r. miała miejsce IV sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Otworzył ją i jej prawomocność stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski.

Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno Jana Olszewskiego, polityka, publicystę, obrońcę opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u, premiera Polski w latach 1991 -1992.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji informację o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał radnym starosta bielski Andrzej Płonka.

 Część tematyczną sesji poświęcono problematyce stanu dróg powiatowych i komunikacji na terenie powiatu bielskiego oraz poziomu wykonania ich remontów i modernizacji. Tę część otworzył przewodniczący Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego Jan Stanclik, który podkreślił dobrą współpracę z samorządami gminnymi w zakresie inwestycji drogowych i realizacji wielu niezbędnych zadań komunikacyjnych.

W dalszej kolejności obszerną informację o realizacji zadań drogowych w 2018 roku i planowanych zadaniach w roku bieżącym zaprezentowała dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Urszula Kosman. Ogółem na inwestycje, remonty, dokumentacje, nadzory, bieżące utrzymanie oraz inne roboty i usługi na drogach powiatowych w 2018 r., poniesiono wydatki w kwocie 47 557 009,02 zł. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa w wysokości 10 170 742,62 zł, dotacji celowych z gmin naszego powiatu w kwocie 16 694 801,80zł oraz zaangażowaniu środków własnych, zabezpieczonych w budżecie powiatu w kwocie 20 691 464,60zł. – mówiła dyrektor U. Kosman.

Podejmowane przez powiat inwestycje i remonty tak w latach ubiegłych, jak i planowane w roku bieżącym mają na względzie przede wszystkim poprawę parametrów technicznych i użytkowych dróg powiatowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.   Mają także wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie naszego powiatu,   odczuwalny komfort podróżowania, jak również poprawę poziomu jakości życia mieszkańców w sąsiedztwie naszych dróg. – podsumowała dyrektor ZDP.  

Natomiast naszelnik Wydziału Transportu i Komunikacji Bogdan Jakubiec omówił stan transportu i komunikacji w roku ubiegłym oraz zaprezentował temat dotyczący organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Beskidzki Związek Powiatowo – Gminny.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w trakcie roku podlegającym analizie- 2018 przedstawiła naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzata Chrząszcz.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

- przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2016-2017 (po wysłuchaniu obszernego sprawozdania Agnieszki Chylak)

- zmiany uchwały Nr V/50/310/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

- powierzenia Gminie Szczyrk zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;

- zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia     20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;

- określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań w Powiecie Bielskim w 2019 roku.

/Tekst: A. Macher, foto: J. Jesionka/