PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 4485S BIELSKO- WILAMOWICE-JAWISZOWICE Z DROGĄ POWIATOWĄ 4488S STARA WIEŚ – WILAMOWICE- HECZNAROWICE-KĘTY W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWICE

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

"PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 4485S BIELSKO- WILAMOWICE-JAWISZOWICE Z DROGĄ POWIATOWĄ 4488S STARA WIEŚ – WILAMOWICE- HECZNAROWICE-KĘTY W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWICE"Powiat Bielski otrzymał, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, dofinansowanie na ww. projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 823 622,02 zł w tym dofinansowanie 1 550 078,71 zł, co stanowi 85% jej wartości. Przebudowa skrzyżowania, za którą odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych, przebiegała od kwietnia do czerwca 2009r.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przebudowane zostało skrzyżowanie dróg powiatowych nr 4485S i 4488S na nowoczesne, czytelne i bezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Wokół ronda wybudowano chodniki doprowadzające do nowo powstałych przejść dla pieszych. Poprawiono estetykę dosadzając wyspę centralną zielenią niską. Ponadto zainstalowano oświetlenie ronda.

Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację zaplanowanych i realizowanych przez Zarząd Powiatu inwestycji drogowych, finansowanych zarówno ze środków własnych powiatu, jak również ze źródeł zewnętrznych, w tym środków unijnych.„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/”