Rozstrzygnięcia Rok 2012

Rozstrzygnięcia ofert 2012

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2012 roku.
- rozstrzygnięcie


I. - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2012 r.
- rozstrzygnięcie konkursu ofert - Turystyka 2012
- wzór umowy
- wzór załacznik nr 1 do umowy - zaktualizowany opis poszczególnych działań
- wzór załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram
- wzór załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys
- wzór sprawozdania


II. - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2012 r.
- rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura 2012
- wzór umowy
- wzór załacznik nr 1 do umowy - zaktualizowany opis poszczególnych działań
- wzór załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram
- wzór załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys
- wzór sprawozdania


III. - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2012 r.
- rozstrzygnięcie konkursu ofert - Sport 2012
- wzór umowy
- wzór załacznik nr 1 do umowy - zaktualizowany opis poszczególnych działań
- wzór załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram
- wzór załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys
- wzór sprawozdania