Rozstrzygnięcia Rok 2013

Rozstrzygnięcia ofert 2013

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w latach 2014-2018 w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej

- rozstrzygnięcie.pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2013 roku.

- konkurs wigilia.pdf


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2013 r.

- rozstrzygniecie konkursu ofert - Turystyka 2013
- umowa wzor
- zał nr 1
- zał nr 2
- zał nr 3
- sprawozdanie wzór


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 r.

- rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura 2013
- umowa wzór
- Załącznik nr 1 do umowy - zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 - zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2013r.

- rozstrzygnięcie konkursu ofert - Sport 2013
- umowa wzór
- załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór