• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UWAGA!!!
W związku z planowaną przerwą techniczną w działaniu systemu teleinformatycznego
w dniach 20 i 21 września 2018 (czwartek , piątek) nie będzie prowadzona obsługa klientów w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

14 Wrz 2018

Starosta Bielski reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 z późn. zm.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Bielsko-Biała, obręb Lipnik. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 29.06.2018 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.08.2018 r.

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej: a) działka 607/3 jednostka ewidencyjna: 246101_1, Bielsko-Biała, obręb: 0032 Lipnik, powiat: m. Bielsko-Biała, województwo: śląskie; księga wieczysta BB1B/00049923/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział   Ksiąg Wieczystych;

 1. b) udział w wysokości ½ w działce 607/2 jednostka ewidencyjna: 246101_1, Bielsko-Biała, obręb: 0032 Lipnik, powiat: m. Bielsko-Biała, województwo: śląskie; księga wieczysta BB1B/00002771/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2.  Powierzchnia nieruchomości: 607/3 o pow. 0,0859 ha, 607/2 o pow. 0,0146 ha.
 3. Opis nieruchomości: działka 607/3 położona jest na płaskim terenie, ma nieregularny i wydłużony kształt, jest nieuzbrojona. Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny przeznaczony do rozbiórki. Pozostałą część działki stanowi teren zielony częściowo porośnięty samosiejkami; działka 607/2 położona jest na płaskim terenie porośniętym trawą, ma nieregularny kształt. Jest nieogrodzona i nieuzbrojona.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w części nieobjętej planem – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, którą wyda Prezydent Miasta Bielska-Białej na wniosek nabywcy nieruchomości. Część działki 607/3 położona jest w terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: jednostka 160_WS/ZP-14 – „tereny wód powierzchniowych, stawy, tereny ogólnodostępnej zieleni parkowej, tereny zieleni”. Pozostała część działki 607/3 oraz działka 607/2 położone są w terenie, gdzie miasto nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej dla tego terenu ustalenia są następujące: działka 607/3 – strefa mieszkalnictwa MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, strefa środowiska przyrodniczego Z – zieleń dolin rzek i potoków wraz z wodami powierzchniowymi, tereny zieleni nieurządzonej i zadrzewień; działka 607/2 – strefa mieszkalnictwa MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej wszczął postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawie wykonania obowiązku wynikającego z decyzji ostatecznej nr 50/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej z dnia 13.03.2014 r. dotyczącej rozbiórki budynku położonego na działce 607/3 przy ul. Złote Łany 3b w Bielsku-Białej. Aktualnie postępowanie jest zawieszone do dnia 30.05.2019 r.
 5. Nieruchomości są przeznaczone do sprzedaży w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego.
 6. Obciążenie nieruchomości: brak
 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25 000,00 zł  

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

 1. Wadium w wysokości 1 250,00 zł należy wnieść w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej nr konta: PKO Bank Polski S.A. 15 1020 2528 0000 0702 0405 1330 najpóźniej do dnia 12.10.2018 r., z dopiskiem „Wadium – dz. 607/3 oraz udział ½ w dz. 607/2 Lipnik”. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto do dnia 12.10.2018 r.
 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, piętro I, bud. A, w dniu 18.10.2018 r. o godz. 1200, w sali 122.
 3. 11. Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej podanej w ust. 8.
 4. Regulamin przetargu, w którym określono warunki przetargu, można uzyskać pod adresem wskazanym w ust. 10, w Wydziale Gospodarki Mieniem, pok. 114, tel. 33 813 68 86, 33 813 68 22 lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego – www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Nieruchomości”).  
 5. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Starosta Bielski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

15. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Pl. Ratuszowy 1 oraz publikuje na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (www.powiat.bielsko.pl i www.bip.powiat.bielsko.pl) i w prasie internetowej

Regulamin