• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Jednogłośne absolutorium

21 Cze 2018

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu w Bielsku – Białej podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej za 2017 rok poprzedzone zostało przedstawieniem pozytywnego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017.

Zaprezentowana została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku-Białej.

W dalszej części zaprezentowane zostały  stanowiska Klubów Radnych w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 rok. Wszystkie stanowiska zawierały aprobatę dla udzielenia absolutorium.

Podczas głosowania wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium za 2017 rok.

Podjęto także  uchwał w następujących sprawach: zmiany uchwały nr IV/54/397/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie podziału powiatu bielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej; wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, położonej w Bielsku-Białej, Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Bielski, a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zmiany uchwały nr V/50/315/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018  Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi  zmianami, zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn.zm.

Podczas Sesji Rady Powiatu w Bielsku – Białej radni rozpatrzyli i przyjęli także sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2017 rok.

Obszerna relacja z Sesji Rady Powiatu w najbliższym numerze miesięcznika samorządowego MÓJ POWIAT.

JJ