• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
ZMIANA GODZIN DYŻURU W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WILAMOWICACH W DNIU 2 LISTOPADA 2018 r.
Dnia 2.11.2018 r. ( piątek) w związku ze skróconym czasem pracy Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 – nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w godzinach 9:00-13:00.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Sesja o środowisku, bezpieczeństwie sanitarnym i promocji

01 Gru 2017

XLVII sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej miała miejsce 30 listopada i poświęcona została kilku zagadnieniom merytorycznym: ocenie stanu środowiska naturalnego, bezpieczeństwu sanitarnemu i promocji powiatu bielskiego.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu jej prawomocności przez Jana Borowskiego przewodniczącego Rady Powiatu, starosta bielski Andrzej Płonka przekazał informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

 Na sesji obecny był również poseł na Sejm RP Jacek Falfus.

Po wystąpieniu posła Jacka Falfusa głos zabrał Antoni Mleczko – laureat tegorocznej edycji Nagrody Starosty bielskiego im. księdza Józefa Londzina i jednocześnie z zawodu rolnik i ogrodnik. Antoni Mleczko omówił temat roli pożytecznych mikroorganizmów w życiu człowieka oraz zwrócił uwagę na współczesne zagrożenia dotyczące chemizacji rolnictwa, chorób cywilizacyjnych. Poinformował również o tzw. trójkącie zdrowia, roli ziół i roślin leczniczych oraz znaczeniu naturalnych metod produkcji żywności. Temat ten będzie także przedmiotem obrad Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w styczniu przyszłego roku.

Informację o stanie środowiska naturalnego, monitoringu jakości powietrza, hałasu, wód podziemnych i gruntowych oraz pól magnetycznych przekazała radnym Agata Bucko- Serafin kierownik bielskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

O stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego, zagadnieniach epidemiologicznych, kontroli higieny pracy, higieny komunalnej, monitoringu placówek lecznictwa otwartego, obiektów żywienia zbiorowego, placówek pobytu dzieci i młodzieży mówił dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Bielsku–Białej Jarosław Rutkiewicz.

Część sesji poświęconą promocji rozpoczął Grzegorz Kotowicz przewodniczący Komisji Promocji, Sportu i Turystyki, który podkreślił rolę promocji w kształtowaniu pozytywnego wizerunku powiatu oraz wspieraniu dziedzictwa kulturowego, potencjału turystycznego, sportu i lokalnej przedsiębiorczości.

Jolanta Konior kierownik Biura Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki omówiła realizację zadań w zakresie promocji powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kultury, turystyki i sportu oraz zagadnienia realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bielskiego. Na zakończenie tego tematu zaprezentowano radnym film o organizowanych przez Biuro wydarzeniach i imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych.

 Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

  1. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
  2. powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2018 roku;
  3. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2018 rok;
  4. zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;
  5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej;
  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach;
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach;
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach – Dziedzicach w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach – Dziedzicach;
  9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach;
  10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół ,,Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach w Szkołę Policealną w Zespole Szkół ,,Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach;
  11. projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/37/239/17 Rady Powiatu w Bielsku–Białej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bielskiego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
  12. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Bielskiego za 2017 rok;
  13. zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn. zm.;
  14. zmiany Uchwały Nr V/34/219/16 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zm.

Kolejną sesję Rady Powiatu Bielskiego zaplanowano na 28 grudnia 2017 roku.

/Tekst; A. Macher, foto: J. Jesionka/